آموزشی - آرشیو

معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:

برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت به صورت مجازی در مراکز هشتگانه این معاونت

معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت در مراکز هشتگانه این معاونت در مشهد، نیشابور و کاشمر به صورت مجازی خبر داد.

ادامه مطلب