آموزشی - آرشیو

توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی و در تاریخ ۱۰ دی ماه برگزار خواهد شد؛

آزمون استخدامی فولاد کاوه شرق

مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از برگزاری آزمون استخدامی فولاد کاوه شرق در روز جمعه ۱۰ دی ماه سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب