معرفی حوزه ریاست

تعداد بازدید:۳۸۶۴

آدرس: میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسی مشهد – سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی – طبقه سوم

تلفن: 31997101
نمابر: 31997102
پست الکترونیک: Sec.khr@acecr.ac.ir
وب سایت:  http://khr.acecr.ac.ir/fa

 آشنایی با حوزه ریاست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

حوزه ریاست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی  شامل ساختار زیر می‌باشد:
دفتر رییس

اداره روابط عمومی

اداره حقوقی و فنی

اداره حراست

مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان