پایش سلامت همکاران

فرم پایش واکسیناسیون جهادگران جهاددانشگاهی خراسان رضوی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره ملی*
  2
 • شماره پرسنلی*
  3
 • شماره تلفن همراه*
  4
 • واکسیناسیون شما در کدام مرحله می باشد؟
  5
 • واکسن را دریافت نموده ام* در صورت دریافت واکسن موارد ذیل به طور کامل تمیل گردد
  6
 • تاریخ تزریق دوز اول*
  7
 • نام واکسن دوز اول*
  8
 • نام مرکز تزریق واکسن دوز اول:*
  9
 • تاریخ تزریق دوز دوم*
  10
 • نام واکسن تزریق دوم*
  11
 • نام مرکز تزریق واکسن دوز دوم*
  12
 • تاریخ تعیین شده دوز دوم*
  13
 • واکسن دریافت نکرده ام
  14
 • هم اکنون مشکوک به کرونا و یا در تماس با فرد کرونایی هستم*
  15
 • تزریق واکسن از سوی پزشک برای من منع گردیده است*
  16
 • هم اکنون مبتلا به کرونا هستم و یا از بهبودی کامل زمان کافی نگذشته است*
  17
 • تمایل به دریافت واکسن ندارم*
  18
 • لطفا فایل کارت واکسن و یا نسخه منع تزریق پزشک را آپلود نمایید.*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   19