تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:

آمادگی این سازمان برای اجرایی نمودن سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از آمادگی این سازمان برای اجرایی نمودن سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خبر داد.

ادامه مطلب