تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

عامل طرح شبکه دست بافت‌های داری و دستگاهی جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد:

ایجاد ۲۰۰ شغل در حوزه پوشاک در منطقه محروم نوده مشهد در قالب طرح توسعه کسب و کارهای خرد خانگی

عامل طرح شبکه دست بافت‌های داری و دستگاهی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: در طرح توسعه کسب و کارهای خرد خانگی در منطقه محروم نوده مشهد در حوزه پوشاک برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

ادامه مطلب