معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

تعداد بازدید:۱۰۷۲
معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

دکتر حمیدرضا پوریان فر

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:31997437۴-051 فاکس:198-31997197 -