معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۲۹۰۰
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر سعید خدیوی

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:302-31997301-051 فاکس: 198-31997197-051