معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۲۴۷۷
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر هادی بختیاری

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:302-31997301-051 فاکس: 198-31997197-051