معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۲۵۰۷
معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر مسعود گلستانی‌پور

معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:122-31997121-051 فاکس:198-31997197-051