رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر

تعداد بازدید:۲۱۷۶
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر

مهندس علیرضا حاتمی

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر

تلفن:2-55250800-051