مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۲۳۹۹
مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

هادی درویشی

مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:106-31997104-051 فاکس:198-31997197-051