رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۱۵۰۳
رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مهندس علیرضا حاتمی

رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:31997501-051 فاکس: 31997502 -051