رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد

تعداد بازدید:۲۹۷۵
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد

مهندس احمد افروغی

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد

تلفن:38430865-31997270 -051 فاکس: 38430865 -051