بازدید دکتر مسعود میرزائی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی از فعالیت های جهاددانشگاهی خراسان رضوی