آیین افتتاح کلینیک دندانپزشکی مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی نیشابور