نشست رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با مدرسان فرهنگسرا