نشست رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره