بازدید اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور از فعالیت‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی