نشست مشترک رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)