در حاشیه سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی