نشست رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد