سومین سمینار زیارت نوروزی"آمارها، برآوردها و چالش ها