نهمین نشست شورای راهبردی طرح آمایش استان خراسان رضوی