گزارش تصویری از فعالیت‌های آزمایشگاه های تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مشهد به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی