تقدیر از جهادگران نمونه جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۷
نام عکاس: علی فرازستانیان