نشست شورای راهبردی تهیه و تدوین فاز پنجم طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی

۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۴
نام عکاس: علی فرازستانیان