گزارش تصویری واکسیناسیون مدرسان مراکز آموزشی کوتاه مدت و فرهنگسرا جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳
نام عکاس: علی فرازستانیان