گزارش تصویری حضور معاونین و مدیران جهاددانشگاهی خراسان رضوی در خبرگزاری های ایسنا و ایکنا

۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰
نام عکاس: علی فرازستانیان