بازدید معاون آموزش و پرورش استان و هیات همراه از فعالیت‌های جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۲۱
نام عکاس: علی فرازستانیان