گزارش تصویری نشست پژوهشگران پژوهشکده گردشگری و اعضا شورای علمی این پژوهشکده با ریاست سازمان

۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۲۸