گزارش تصویری بازدید گروه تجاری ترکیه از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۰۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۶
نام عکاس: علی فرازستانیان