بازدید دکتر محمد ابراهیم فقیه زاده، مدیرکل امور مجلس جهاددانشگاهی از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۴

دکتر محمد ابراهیم فقیه زاده، مدیر کل امور مجلس جهاددانشگاهی از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید نمود و با تقدیر از فعالیت های این سازمان بر ایجاد مرکز درمان ناباروی در این سازمان تاکید نمود.