معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

تعداد بازدید:۲۵۴۵
معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

دکتر فرشته حسینی

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:31997416-051 فاکس:198-31997197 -051