معاون پزشکی سازمان جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۲۶۳۷
معاون پزشکی سازمان جهاددانشگاهی

دکتر حمیدرضا بیدخوری

معاون پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن: 402-31997401-051 فاکس: 198-31997197-051