رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۲۳۷۶
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر سید علی اکبر شمسیان

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن: 31997101 -051 ، فاکس: 31997102-051