رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۳۷۳۵
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر حمیدرضا بیدخوری

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن: 31997101 -051 ، فاکس: 31997102-051