اولین دوره جامع تئوری-عملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ویژه دانش آموزان متوسطه دوم سمپاد