نشست مشترک اعضای پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور