دومین روز سومین سمپوزیوم بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی