رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۷۸۰
رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر هادی رفیعی

رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:31997501-051 فاکس: 31997502 -051