مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۷۵۹
مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

ابراهیم مروتی

مدیر اداره روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:106-31997104-051 فاکس:198-31997197-051