معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تعداد بازدید:۱۰۰۱
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مهندس علیرضا حاتمی

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تلفن:302-31997301-051 فاکس: 198-31997197-051