پژوهش و فناوری

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان جهاددانشگاهی مطرح کرد؛

نیاز سالانه کشور به ۲۰۰۰ پیوند سلول‌های خون‌ساز

شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان جهاددانشگاهی، نیاز سالانه کشور به ۲۰۰۰ پیوند سلول‌های خون‌ساز، روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

ادامه مطلب