برگزاری «کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود و کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی» در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷